• A Note About History and Lineage
• The Founder Wu Mei
• Grandmaster Xia Peng
• Sifu Ken Lo
• Sifu David Berman
• Lineage Chart

LINEAGE CHARTFounder - circa 1650

Wu Mei (Ng Mui)

|

2nd Generation - circa 1725 - 1850

Unknown Monk

|

3rd Generation - circa 1725 - 1850

Unknown Monk

|

4th Generation - circa 1725 - 1850

Unknown Monk

|

5th Generation - circa 1825 - 1925

Hai Chan (Hoi Sihm)

|

6th Generation - 1900 - 1988

Peng Xia (Paahng Hahp)

|

7th Generation - Transmission in 1983

Peng Han Ting Ken Lo (Loh Hing Gwai)

|

8th Generation - Transmission in 1993

Floyd Lifton (Hei Hahp) David Berman (Hei Yihn)